Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen tussen de leverancier en de wederpartij. Toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

Levertijden worden slechts als aanwijzing gegeven. In geen geval kan vertraging aanleiding geven tot vernietiging of verbreking van de bestelling noch tot enige prijsvermindering, noch tot enige schadevergoeding of boete.

De goederen zijn te aanvaarden bij vertrek werkhuis. De verzending is steeds ten laste en op risico van de koper, tenzij anders vermeld en dit steeds voor iedere bestelling apart. Goederen of toestellen die ons ter herstelling worden toegestuurd dienen ons steeds vrachtvrij te worden bezorgd.

De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling. Evenwel gaat het risico onmiddellijk vanaf de bestelling over op de koper. De koper verbindt er zich ook toe de goederen niet te verwerken, te incorporeren of onroerend te maken, vooraleer de verschuldigde koopsom voldaan is, in hoofdsom en aankleven.

Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde, blijft de besteller te allen tijde en in alle omstandigheden persoonlijk gehouden t.o.v. de verkoper tot naleving van alle verbintenissen die voortkomen uit de overeenkomst en die uit de huidige algemene verkoopsvoorwaarden voortvloeien.

Klachten dienen schriftelijk te geschieden en binnen de acht dagen na levering te worden gericht aan de zetel van de vennootschap. De waarborg wegens constructiefouten en/of gebreken, al dan niet verborgen, beperkt zich tot vervanging van het geleverde en gefactureerde materiaal, indien betaald. Geen andere schadevergoeding, terugbetaling van kosten of interesten kunnen daarnaast gevorderd worden. Bewerkte en/of verwerkte goederen kunnen niet worden teruggenomen en er worden daaromtrent door de verkoper ook geen kosten aanvaard.

De waarborg op de door ons verkochte toestellen beperkt zicht tot de door de fabrikant toegekende waarborg. • Leveringen waarvan het orderbedrag kleiner is dan 100, - euro excl. BTW zullen verhoogd worden met 25,0 euro administratiekosten. Elke eerste levering aan een nieuwe klant gebeurt steeds tegen terugbetaling aan een minimumbedrag van 125,0 euro excl. BTW.

De betalingen dienen te geschieden binnen de 30 dagen einde maand na factuurdatum indien goedkeuring van de kredietlijn, netto, zonder enige aftrek. Elke op de vervaldag niet voldane factuur zal van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling worden verhoogd met 10%, met een minimum van 50, - euro ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Onder dezelfde voorwaarden is een interest verschuldigd van 10% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum. De niet betaling op haar vervaldag van een factuur maakt het verschuldigde saldo van alle facturen onmiddellijk opeisbaar, onafhankelijk van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.

Eventuele betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.

Vraag een offerte aan!

Skiall denkt graag mee over uw metaalprojecten. Wij maken 3D-ontwerpen op maat en werken graag uw lasersnij-, las-, CNC-plooi- en andere plaatbewerkingen uit.

Offerte aanvragen